Projekta mērķis:
Projekta īstermiņa mērķis: Turpināt darbu pie jauniešu - vides līderu apzināšanas un pilnveidošanas, sniedzot jauniešiem holisku ieskatu par vides jautājumiem un atraisot zināšanu pārneses kompetences, lai radītu neformālās izglītības programmu par bioloģisko daudzveidību, atkritumiem un klimatu pārmaiņām jauniešiem, tādējādi arī paaugstinot projekta iesniedzēju pieredzi un zināšanas vides iniciatīvu īstenošanā.

Projekta ilgtermiņa mērķis: Multiplicēšanās efekts jauniešu vides apziņas paaugstināšanai caur jauniešiem - vides līderiem un vēstnešiem.

Projekta uzdevumi:
1. Trīs publiskie pasākumi “Vides vēstnesis” – informatīvs un interaktīvs stends par vides tēmām;
2. Interaktīvas un izglītojošas tīmekļa platformas izstrāde – veidosim rakstu sēriju par noteiktajiem projekta tematiem;
3. Jauno līderu vasaras skola – 20 Jauniem vides līderiem;
4. Metodisko materiālu pilnveide un aprobācija.