Nodarbību tematiskais plāns

Apakštēmas
Nodarbības ilgums
Nodarbības vieta
Teorija, eksperimenti: Kas ir ūdens?
40 min
DTP URDA
Ekskursija pa poligonu: Kāpēc ūdens ir jāsaudzē?
40 min
RAAC Daibe
Izziņas taka: Kur ir ūdens?
40 min
Dabas taka
Radošā darbnīca: Ņemam palīgā ūdeni!
40 min
DTP URDA
Refleksija
20 min
DTP URDA

Nodarbību satura apraksts pa klašu grupām

1.-3.klase

Ūdens pamatīpašības.

Ūdens kā viena no dzīvības nodrošinātājiem.

Ūdens izmantošana ikdienā.

4.-6. klase

Ūdens fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Atkritumu apsaimniekošanas ietekme uz ūdens kvalitāti.

Ūdens izcelsme dabā, aprite dabā.

7.-9. klase

Risinājumi ūdens piesārņojuma mazināšanai.

Ūdens aprite dabā un cilvēka darbības mijiedarbība.

Piesārņojums: ūdens attīrīšana, reversā osmoze, atkritumu apsaimniekošanas veidi

10.-12. klase

Risinājumi ūdens piesārņojuma, patēriņa mazinašanai.

Ūdens fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Ilgtspējīgas attīstības tendences ūdens izmantošanā.